Informácie

Účinnosť zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od 1. 1. 2018, s výnimkou niektorých ustanovení so stanovenou neskoršou dobou účinnosti. V nasledujúcich článkoch Vám prinášame výber dôležitých informácií.

Kontakty na KC pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu

Zákon o odpadoch ustanovil nové inštitúcie – koordinačné centrá (KC) pre jednotlivé vybrané prúdy odpadov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje kontaktné údaje na zriadené Koordinačné centrá.

Zdroj: www.minzp.sk


Hlavné zmeny, ktoré prináša nový zákon o odpadoch

 1. Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov
 2. Zriadenie koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov
 3. Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov
 4. Vybudovanie nového Informačného systému OH
 5. Zmeny v Programoch odpadového hospodárstva
 6. Zákaz skládkovania niektorých druhov odpadu
 7. Zákaz domáceho spaľovania komunálneho odpadu a bioodpadu
 8. Zrušenie Recyklačného fondu

 

Komunálny odpad - Najdôležitejšie zmeny pre obce

Nový zákon obciam v oblasti komunálneho odpadu ukladá nasledujúce novinky:

 • Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, občania ich odovzdávajú bezplatne v rámci siete distribútorov (aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú). Viac c §70.
 • Zmeníla sa definícia drobného stavebného odpadu. V zmysle nového zákona o odpadoch sa drobným stavebným odpadom rozumie odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac § 80 ods. 5
 • Zaviedla sa definícia kalendárového zberu ako zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.  Viac v § 80 ods. 7
 • Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac v § 81 ods. 10.
 • V prípade drobných stavebných odpadov sa zaviedol tzv. množstvový zber. Viac v § 81 ods. 20
 • Zaviedla sa definícia zberného dvora, ako zariadenia na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Viac v § 82 ods. 3 písm. c

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prináša ďalšie zákazy

Nový zákon zaviedol okrem zákazu skládkovania odpadových pneumatík a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov (tzv. zelený bioodpad) ďalšie zákazy:

 • zákaz skládkovania vytriedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu s účinnosťou od 1. júla 2016
 • zákaz skládkovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
 • zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b)
 • zákaz spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Tento zákaz jednoznačne zakazuje stále bežné a veľmi škodlivé spaľovanie odpadu