Ako zriadiť obecnú kompostáreň

Povinnosť zabezpečiť možnosť zhodnocovanie zeleného bioodpadu a tým zamedzením vhadzovaniu zelených bioodpadov do komunálného odpadu,  spaľovaniu a pod. je na pleciach obcí.

Kompostovisko bez súhlasu

Na účely obecného kompostoviska do 100 ton kompostu ročne nie je potrebný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Avšak do takéhoto zariadenia možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný.

Kompostovisko so súhlasom

Súhlas sa na prevádzku aj malej kompostárne (do 100 t BRO) udeľuje príslušný okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie v prípade ak kompostujete aj iný ako zelený odpad.

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu je možné zriadiť na mieste, ktoré je:

 • bezpečne vzdialené od povrchových vôd, vodných zdrojov a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.
 • Je zamedzený vstupu nepovolaných osôb
 • Je zabezpečený priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie
 • Je zamedzené vniknutie atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu napríklad nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia
 • Plocha pre kompostáreň ma maximálny sklon do 3°

Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené:

 • Pravidelné meranie teploty
 • dosahovanie teploty najmenej 45°C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
 • meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
 • vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
 • trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
 • vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40°C a
 • vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania
 • tvorba prevádzkovej dokumentácie v súlade s VZN obce a Prevádzkovým poriadkom kompostoviska

Zriadenie kompostoviska sa riadi Vyhláškou č. 371, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

 • Zberné dvory

 

Zákon č. 79/2015 prináša niekoľko dôležitých zmien pre obce a prevádzkovateľov zberných dvorov. Medzi jednu z najpodstatnejších patrí definovanie typu odpadu, ktorý môže byť na zbernom dvore odovzdávaný. Zákon do takéhoto odpadu radí drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu (napr. staré elektrospotrebiče, batérie, akumulátory, text a pod.).

 

Okrem určenia typu vyberaných odpadov ďalej zákon stanovuje prevádzkovateľom povinnosť popísať podrobnosti o fungovaní zberného dvora (rozsah a druh zbieraných odpadov, prevádzkovú dobu, poplatky) vo Všeobecnom záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Zároveň zákon definuje zberný dvor ako zariadenie. Z toho vyplýva, že prevádzkovatelia budú musia pripraviť a viesť povinnú pravidelnú a úvodnú dokumentáciu nielen z pohľadu ŽP ale aj z pohľadu hygieny práce a pod.

 

Mimo povinností vzťahujúcich sa k prevádzkovaniu zberných dvorov je kľúčovou zmenou taktiež zavedenie množstvového zberu drobných stavebných odpadov. V praxi to znamená, že si jednotlivé obce musia mať definovanú výšku poplatkov za zber tohto druhu odpadu.