Ekoslovník

wdt_IDpismenoSlovoPopis
1 A Aeróbny rozklad Proces rozkladu organických molekúl na jednoduché anorganické zložky, k čomu dochádza za prítomnosti voľného kyslíka.
2 A Anaerobný rozklad Proces rozkladu organických molekúl na jednoduchšie organické a anorganické zložky, prebieha za neprítomnosti kyslíka.
3 A Antropogénny Podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia.
4 A Artefakt Človekom vytvorený predmet.
5 A Atmosféra Je plynný obal Zeme, siahajúci do výšky niekoľko desaťtisíc kilometrov. Na základe teploty od atmosférickej výšky sa vzdušný obal Zeme rozdeľuje na 5 základných oblastí: troposféra, stratosféra (ozonosféra), mezosféra, termosféra a exosféra. Medzi troposférou a stratosférou sa nachádza tropopauza.
6 B Bezodpadová technológia Technológia výroby s minimálnym množstvom odpadu a maximálne efektívnym výrobným postupom.
7 B Biocentrum Predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
8 B Biodegradácia Rozklad odpadov mikroorganizmami alebo látkami biologického pôvodu.
9 B Biodiverzita Variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy.
10 B Biológia Veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a pod.