O portáli ePOD

Elektronický portál odpadov má za cieľ zabezpečiť komplexné informácie o odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na komunálnej úrovni pre riadenie systémov odpadového hospodárstva. Systém Elektronický portál odpadov je zameraný na zabezpečenie informácií pre zhodnocovanie odpadov s dôrazom na ich maximálne možnú recykláciu. Vychádza z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorej základ tvorí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným zdrojom vstupných údajov sú obce, mestá a ich združenia. Ďalším zdrojom informácií sú údaje od spracovateľov odpadu, ktorí majú s obcami a mestami zmluvný vzťah v oblasti odpadového hospodárstva. Vstupy údajov sa týkajú hlavne potvrdení o zhodnotení odpadu, ako aj evidenčných listov odpadu a hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, prípadne i niektorých ďalších evidencií (napr. údaje o poplatkoch za komunálny odpad).
Portál umožňuje samosprávam založiť a viesť základné evidencie odpadov. Konkrétne, ide o vypĺňanie tlačív „Evidenčný list odpadu“ a „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Elektronický portál odpadov umožňuje evidenciu týchto tlačív. Vzhľadom k tomu, že podkladom pre vyplnenie hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním sú evidenčné listy odpadu, je možné tieto hlásenia vygenerovať zo zaevidovaných evidenčných listov odpadu.
Obce, mestá a združenia obcí a miest môžu súčasne zaevidovať údaje s akými spracovateľmi odpadu majú zmluvný vzťah, pričom tieto zmluvné subjekty sú evidované v jednotlivých evidenciách.

Čo sa týka spracovateľov odpadu, ako ďalšieho typu subjektov vstupujúcich do Elektronického portálu odpadov, tí môžu spracovávať jednotlivé agendy za tie obce a mestá, ktoré ich k tomu zmluvne zaviazali. Okrem toho evidujú informácie o tom na aké činnosti, spôsoby nakladania s odpadmi a druhy odpadov majú povolenia.

Pre uľahčenie práce obsahuje Elektronický portál odpadov vopred naplnené číselníky týkajúce sa odpadového hospodárstva na základe platnej legislatívy (skupiny, podskupiny, kategórie odpadov, katalóg odpadov – druhy, kódy činnosti, kódy nakladania s odpadmi, Y-kódy, komodity odpadu a pod.), ako aj ďalšie číselníky potrebné pre evidenciu údajov (kraje, okresy, mestá a obce, typy subjektov, typy tlačív a pod.).

Na základe evidovaných údajov jednotlivých subjektov vstupujúcich do Elektronického portálu odpadov je možné podľa typu prihláseného používateľa využívať množstvo tlačových a grafických výstupov (obce a mestá), manažérskych výstupov (RF, ZMOS, APOH) – prehľady podľa okresov, krajov, SR, podľa množstva vyseparovaných komodít, podľa nakladania s odpadom a pod. Prístup na portál www.odpad.sk je zabezpečený prostredníctvom prístupových mien a hesiel, ktoré sú generované zvlášť pre každý používateľský subjekt. Stačí, ak si ich vyžiadate.

 

Vyžiadajte si bezplatný prístup do Elektronického portálu odpadov prostredníctvom registračného formulára a buďte súčasťou informatizácie slovenskej verejnej správy.