Na čo Vám poslúži ePOD

Elektronický portál odpadov má za cieľ zabezpečiť komplexné informácie o odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na komunálnej úrovni pre riadenie systémov odpadového hospodárstva. Je zameraný na zabezpečenie informácií pre zhodnocovanie odpadov s dôrazom na ich maximálne možnú recykláciu. Vychádza z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva (zákon 79/2015 Z.z.). Prístup a používanie Elektronického portálu odpadov sú bezplatné.

Obce, mestá a združenia obcí a miest môžu na základe tohto zákona požadovať z Recyklačného fondu finančné prostriedky. Podmienkou je hodnoverné preukázanie zberu, triedenia a recyklácie odpadov zo strany obce, mesta, resp. účelového združenia. Žiadosti podávajú formou tlačív vydaných Recyklačným fondom, pričom existujú 2 typy žiadostí – „Žiadosť obce o príspevok z RF“ a „Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z RF “. Elektronický portál odpadov rieši vypĺňanie obidvoch typov žiadostí a ich odosielanie v elektronickej forme priamo do Recyklačného fondu.

Hlavným zdrojom vstupných údajov sú obce, mestá a účelové združenia obcí ako miesta vzniku komunálneho odpadu. Ďalším zdrojom informácií sú údaje z informačného systému Recyklačného fondu (RF) a  spracovateľov odpadu.

Pre uľahčenie práce obsahuje Elektronický portál odpadov vopred naplnené číselníky na základe platnej legislatívy. Na základe evidovaných údajov jednotlivých subjektov vstupujúcich do Elektronického portálu odpadov je možné podľa typu prihláseného používateľa využívať množstvo tlačových a grafických výstupov (obce a mestá), manažérskych výstupov (RF, ZMOS, APOH) – prehľady podľa okresov, krajov, SR, podľa množstva vyseparovaných komodít, podľa nakladania s odpadom a pod. Okrem spomínaných výstupov má každý typ prihláseného používateľa k dispozícii mapové prehľady – žiadosti o príspevky, množstvá vyseparovaných komodít, komodity podľa obcí, žiadosti o poskytnutie prostriedkov, evidenčné listy odpadu, hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spracovanie odpadov.

Obce, mestá a združenia obcí a miest môžu súčasne zaevidovať údaje s akými spracovateľmi odpadu majú zmluvný vzťah. Čo sa týka spracovateľov odpadu, ako ďalšieho typu subjektov vstupujúcich do Elektronického portálu odpadov, tí môžu spracovávať jednotlivé agendy za tie obce a mestá, ktoré ich k tomu zmluvne zaviazali.