Online vzdelávanie

quiz-stra

Vyznáte sa v novom zákone č. 79/2015 o odpadoch? Otestujte svoje vedomosti.

Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Ako prebieha finančná podpora obcí po zrušení Recyklačného fondu?

Nový zákon zmenil systém financovania nakladania s komunálnym odpadom. Triedený zber (papier, sklo, plasty a kovové obaly) financujú výrobcovia. To sa premietlo aj do hospodárenia obcí.

Financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov v obciach po zrušení Recyklačného fondu prebieha formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV).

Rozšírená zodpovednosť výrobcu znamená povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku postarať sa o svoj výrobok počas celého životného cyklu, teda aj o odpad, ktorý z výrobku vznikne.

Pre financovanie triedeného zberu v obciach je tiež veľmi dôležitý § 27 ods. 5, ktorý výrobcovi vyhradeného výrobku ukladá povinnosť znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu. Zabezpečuje to pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)

OZV, ktorá chce vykonávať na území obce svoju činnosť, musí mať s touto obcou uzatvorenú zmluvu.

Je každá obec povinná vypracovať program odpadového hospodárstva obce?

Povinnosť vypracovať POH obce (§ 10) sa vzťahuje len na obec, ktorej ročná produkcia komunálneho odpadu vrátane drobných stavebných odpadov je viac ako 350 t alebo počet obyvateľov je viac ako 1 000.

Do akeho termínu je potrebné vypracovať program odpadového hospodárstva obce?

Obec musí predložiť Program odpadového hospodárstva obce do 4 mesiacov od vydania Programu odpadového hospodárstva kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Obdobie platnosti Programu odpadového hospodárstva obce je zhodné s obdobím platnosti POH kraja, teda spravidla 10 rokov.

Kto má zaplatiť za zakúpenie a správu zberných nádob?

  • Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan cez miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady alebo obec ustanoví vo VZN iný spôsob ich úhrady (§ 81 ods. 3)
  • Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
    zodpovednosť výrobcov znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná Organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba (§ 81 ods. 4)
  • Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, ktoré sú mimo rozšírenej
    zodpovednosti výrobcov
     znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (§ 81 ods. 5)